I Postanowienia ogólne

1. Konkurs Fotograficzny SKG 2009 (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Stowarzyszenie Studencki Klub Górski.

2. Konkurs składa się z 12 comiesięcznych Edycji.

3. Celem Konkursu jest wyłonienie 12 zdjęć, które zostaną wykorzystane do stworzenia Kalendarza SKG na rok 2011

4. Za przeprowadzenie Konkursu odpowiada wyłoniony przez Zarząd SKG koordynator Konkursu.

 

II Harmonogram Konkursu

1. Każda Edycja Konkursu składać się będzie z poniższych etapów:
a) ogłoszenie tematu Edycji
b) zgłaszanie zdjęć
c) głosowanie na najlepsze zdjęcie
d) ogłoszenie wyników

2. Temat Edycji będzie ogłaszany indywidualnie dla każdego miesiąca każdego miesiąca.

3. Zgłaszanie zdjęć odbywać się będzie indywiduanie dla każdego miesiąca

4. Każdorazowo będzie podawana dokładna data zakończenia głosowania.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania koordynator Konkursu poda wyniki Edycji Konkursu.

6. Harmonogram Konkursu może ulec zmianie.

III Zasady Konkursu

§.1 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu staje się każdy kto w regulaminowym terminie nadeśle swoje zdjęcia do koordynatora Konkursu.

2. Nadsyłając zdjęcie uczestnik zaświadcza, że wykonał je samodzielnie.

3. Nadsyłając zdjęcie uczestnik zaświadcza, że przeczytał i zaakceptował zapisy niniejszego Regulaminu.

4. Nadsyłając zdjęcie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć w Kalendarzu SKG na 2011 rok.

§.2 Zdjęcia

1. Do Konkursu dopuszczane będą zdjęcia o minimalnej rozdzielczości 2000px x 3000px.

 

§.3 Zgłaszanie zdjęć

1. Zdjęcia należy przesyłać drogą mailową na adres koordynatora Konkursu z tytułem „Konkurs Fotograficzny". Należy przy tym podać swoje imię i nazwisko.

2. Do każdej Edycji Konkursu można nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

3. Jedno zdjęcie można zgłosić do wielu Edycji Konkursu, o ile dane zdjęcie nie wygrało w
żadnej z poprzednich Edycji.

§.4 Głosowanie

1. Głosowanie odbywać się będzie na internetowym Forum Klubowym.

2. W momencie rozpoczęcia głosowania będzie podawana dokładna data jego zakończenia.

3. Zdjęcia będą umieszczane na Forum niezwłocznie po zakończeniu etapu zgłaszania zdjęć.

4. Zdjęcia będą ponumerowane, a ich autorzy nie będą znani podczas głosowania.

5. Do głosowania będą dopuszczane wszystkie nadesłane zdjęcia spełniające poniższe warunki:

a) przesłane terminowo
b) z zachowaniem limitu 3 zdjęć na Uczestnika
c) nie zawierające treści uznawanych za obraźliwe bądź niecenzuralne.

6. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy zarejestrowani użytkownicy Forum.

7. Wygrywa zdjęcie, na które zostanie oddanych najwięcej głosów.

8. W przypadku równej liczby głosów koordynator Konkursu zarządzi trzydniową dogrywkę.

§.5 Wyniki Edycji
1. Wyniki Edycji będą podawane niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

2. Z uwagi na możliwość wielokrotnego zgłaszania tych samych zdjęć do wiadomości będą podawane tylko informacje dotyczące zwycięskiego zdjęcia.

§.6 Kalendarz SKG na 2011 rok

1. Kalendarz SKG na 2011 rok zawierać będzie zwycięskie zdjęcia poszczególnych Edycji Konkursu.

2. Cena Kalendarza zawierać będzie wyłącznie koszty produkcji Kalendarza. SKG i autorzy zdjęć nie będą czerpać zysków ze sprzedaży Kalendarza.

IV Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i interpretacja niniejszego Regulaminu należą do koordynatora Konkursu.
2. Od decyzji koordynatora można się odwołać w ciągu 7 dni do Zarządu SKG.

3. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na klubowej stronie internetowej.