§1

Organizatorem Kursu Przewodników Górskich jest Studencki Klub Górski w Warszawie zwany dalej SKG.

SKG jest uprawnione do prowadzenia kursów na przewodnika beskidzkiego na decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 22. listopada 2001 roku.

Kurs Przewodników Górskich SKG (nazywany dalej Kursem) ma charakter szkolenia przygotowującego do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego beskidzkiego klasy trzeciej i organizowany jest na zasadach ogólnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. 2014 poz. 868).

§2

 1. Kurs rozpoczyna się na początku października i kończy się na jesieni następnego roku (po zakończeniu przejścia letniego).
 2. Zajęcia na Kursie prowadzone są zgodnie z Programem Szkolenia Kursu Przewodników Górskich SKG (nazywany dalej Programem Szkolenia) i składają się z zajęć teoretycznych oraz z zajęć praktycznych.
 3. Program Szkolenia określa terminy i zakresy zaliczeń teoretycznych i praktycznych.

§3

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest:
  1. ukończenie osiemnastego roku życia,
  2. wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  3. podpisanie oświadczenia kursowego,
  4. wniesienie opłaty w wysokości określonej przed rozpoczęciem Kursu.
  5. Zaliczenie manewrów lub decyzja Komisji Szkoleń o warunkowym dopuszczeniu do Kursu
 2. Opłata, o której mowa w pkt. 1.4., może być rozłożona na raty. Dokładne terminy dokonywania wpłat zostaną podane w trakcie trwania Kursu. Niedokonanie wpłat w podanych przez Kierownictwo Kursu terminach wyklucza z uczestnictwa w Kursie.

§4

 1. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie Kursu jest Kierownictwo Kursu.
 2. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia Kursu prowadzi Komisja Szkoleń.
 3. Skład Kierownictwa Kursu zatwierdza Komisja Szkoleń i Zarząd SKG.
 4. Skład Kierownictwa Kursu może ulec zmianie.

§5

 1. Kurs organizowany jest na zasadzie non-profit a pieniądze zebrane z opłat wpisowych zostają przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursu, w szczególności: drukiem i powielaniem materiałów szkoleniowych, opłaceniem wykładowców i sal wykładowych, zwrotem kosztów przejazdów instruktorów na wyjazdy kursowe itp.
 2. Uczestnicy samodzielnie opłacają koszty związane z uczestnictwem w wyjazdach kursowych, w szczególności koszty przejazdów, wyżywienia oraz noclegów.
 3. Uczestnicy mają prawo otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w Kursie. Upoważnia ono do zakupu sprzętu turystycznego ze zniżkami w określonych sklepach turystycznych na terenie Warszawy. Zaświadczenie wydaje kierownik Kursu.

§6

 1. Zajęcia teoretyczne obejmują cykl wykładów, seminariów oraz warsztatów.
 2. Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych jest obowiązkowe i jest potwierdzane wpisem na listę obecności.
 3. Szczegółowy zakres tematyki zajęć teoretycznych realizowanych w ramach Kursu określa Program Szkolenia.

§7

 1. W trakcie Kursu uczestnicy mają obowiązek zaliczenia egzaminów wewnętrznych.
 2. Egzaminy wewnętrzne składają się z części teoretycznej i części praktycznej.
 3. Celem przeprowadzenia wewnętrznych egzaminów teoretycznych jest sprawdzenie posiadanej i nabytej na Kursie wiedzy merytorycznej.
 4. Wewnętrzne egzaminy teoretyczne są przeprowadzane w trakcie czterech sesji egzaminacyjnych.
 5. Egzaminy teoretyczne przeprowadza Kierownictwo Kursu pod nadzorem Komisji Szkoleń.
 6. Uczestnik, który nie zaliczył w pierwszym terminie wewnętrznego egzaminu teoretycznego wymaganego Programem Szkolenia, ma prawo do jego ponownego zdawania w letniej sesji poprawkowej.
 7. Nie są honorowane egzaminy zdane w ramach innych kursów.

§8

 1. Celem przeprowadzania wewnętrznych egzaminów praktycznych jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników Kursu w zakresie Programu Szkolenia realizowanego w czasie zajęć praktycznych, w szczególności umiejętności prowadzenia grup w górach oraz pracy z grupą, a także znajomości topografii i podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo Uczestnik Kursu powinien wykazać się wiadomościami teoretycznymi z zakresu przedmiotów objętych Programem Szkolenia.
 2. Egzaminami praktycznymi są:
 1. przejście wiosenne,
 2. przejście letnie.
 1. Warunkiem dopuszczenia do przejścia wiosennego jest odbycie obowiązkowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, wzięcie udziału w 3 pieszych wyjazdach kursowych i zaliczenie przejścia zimowego.
 2. Komisja Szkoleń może, na podstawie ocen z wyjazdów kursowych i wyników egzaminów teoretycznych, podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu do przejścia wiosennego.
 3. Osoby warunkowo dopuszczone do przejścia wiosennego są informowane przez Komisję Szkoleń o formie zaliczenia obowiązkowych wyjazdów kursowych. Może to oznaczać obowiązek zaliczenia zaległych wyjazdów w toku następnej edycji Kursu.
 4. W okresie pomiędzy przejściem wiosennym a letnim Uczestnicy, z pomocą instruktorów, mają obowiązek zorganizować i uczestniczyć w przynajmniej jednym wyjeździe mającym charakter rajdu. Na wyjeździe wymagana jest obecność osób spoza kursu.
 5. Warunkiem dopuszczenia do przejścia letniego jest zaliczenie przejścia wiosennego, zorganizowanie jednego rajdu, opisanego w punkcie 6. oraz zaliczenie wszystkich egzaminów teoretycznych przewidzianych w Programie Kursu w pierwszym i drugim semestrze Kursu.
 6. O zaliczeniu przejścia wiosennego i przejścia letniego decydują instruktorzy prowadzący przejście. Od decyzji instruktorów przysługuje pisemne odwołanie do Komisji Szkoleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez uczestnika Kursu wiadomości o niezaliczeniu egzaminu praktycznego.
 7. Po zakończeniu egzaminu praktycznego instruktor bądź instruktorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminu sporządzają sprawozdanie będące jednocześnie protokołem egzaminacyjnym.
 8. Warunkiem zaliczenia kursu jest pomoc w opiece nad bazą Studenckiego Klubu Górskiego, tj. wypełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów:
 • dwudniowa pomoc przy rozbijaniu bazy namiotowej
 • tygodniowy pobyt w bazie w charakterze bazowego
 • dwudniowa pomoc przy składaniu bazy namiotowej

§9

 1. Spełnienie wszystkich wymagań, opisanych w §8, uprawnia do rozpoczęcia praktyki przewodnickiej SKG.
 2. Osoby, które ukończą praktykę przewodnicką SKG, zostają mianowane Przewodnikami Górskimi SKG.
 3. Nadzór nad praktyką przewodnicką sprawuje Komisja Szkoleń. Charakterystyka praktyki przewodnickiej znajduje się w Regulaminie praktyki przewodnickiej.

§10

 1. Podstawą do otrzymania przez uczestnika Kursu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zaliczenie wewnętrznych egzaminów teoretycznych i praktycznych.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przewodników Górskich SKG  uprawnia do podejścia do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego - beskidzkiego trzeciej klasy.

§11

 1. Na wyjazdach kursowych obowiązuje:
  1. bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych,
  2. stosowanie się do poleceń instruktorów,
  3. zakaz samodzielnego oddalania się bez powiadomienia instruktorów prowadzących wyjazd.
 2. Po zakończonym wyjeździe kursowym, wskazana przez instruktorów osoba, zwana dalej skarbnikiem, ma obowiązek dokonać rozliczenia wyjazdu.
  1. Rozliczenie musi być przedstawione w formie czytelnej i zrozumiałej dla wszystkich stron.
  2. Rozliczenie musi zostać przedstawione instruktorom prowadzącym wyjazd do zatwierdzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia wyjazdu.
  3. Osoby, dla których z rozliczenia wynika ujemne saldo, mają obowiązek wpłaty zobowiązania na wskazane konto w ciągu dwóch tygodni od czasu zatwierdzenia rozliczenia przez instruktora prowadzącego wyjazd.
  4. Skarbnik ma obowiązek zwrotu nadpłaconych środków wszystkim osobom w ciągu jednego tygodnia od czasu zatwierdzenia rozliczenia przez instruktora prowadzącego wyjazd.

 3. Niedostosowanie się do reguł wymienionych w niniejszym regulaminie może skutkować natychmiastowym usunięciem z Kursu.

§12

 1. Osoby, które chcą kontynuować Kurs rozpoczęty we wcześniejszych edycjach, powinny zgłosić swój zamiar osobiście lub drogą mailową Komisji Szkoleń oraz indywidualnie ustalić warunki zaliczania Kursu.
 2. Kontynuować Kurs można w ciągu dwóch edycji Kursu następujących bezpośrednio po edycji rozpoczęcia Kursu.
 3. W uzasadnionym przypadku Komisja Szkoleń może podjąć decyzję o wydłużeniu czasu na kontynuację Kursu dla danej osoby.
 4. Dane oraz adresy kontaktowe do członków Kierownictwa Kursu i Komisji Szkoleń znajdują się na klubowej stronie internetowej.

§13

 1. Interpretacja Regulaminu Kursu Przewodników Górskich SKG należy do Komisji Szkoleń.
 2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie, a ważne z punktu widzenia Kursu będą rozpatrywane na bieżąco przez Komisję Szkoleń.