REGULAMIN PRAKTYKI PRZEWODNICKIEJ STUDENCKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO

 

§ 1.

1. Praktyka przewodnicka (zwana dalej Praktyką) to świadome i zaangażowane działanie osoby (zwanej dalej Praktykantem), która zdała wszystkie przewidziane w regulaminie Kursu Przewodników Górskich Studenckiego Klubu Górskiego (KPG SKG) egzaminy teoretyczne i praktyczne, mające na celu zdobycie doświadczenia niezbędnego do uzyskania tytułu Przewodnika Górskiego SKG oraz uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu szkolenia.

2. Praktykantem zostaje automatycznie każda osoba spełniająca warunki określone w pkt. 1.

 

§ 2.

1. Praktyka obejmuje:

a. organizację październikowych Manewrów Nizinnych na Kursie Przewodników Górskich SKG
b. zorganizowanie dwóch co najmniej dwudniowych otwartych rajdów pieszych w terenie o charakterze górskim

2. Co najmniej jeden rajd, o którym mowa w punkcie 1.b. musi zostać zorganizowany w pełni samodzielnie przez Praktykanta, a więc nie może odbyć się w ramach większej imprezy organizowanej przez wielu Praktykantów lub Przewodników.

3. Komisja Szkoleń SKG może delegować swoich obserwatorów na rajdy zaliczeniowe.

4. Komisja Szkoleń SKG może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rajdów rowerowych lub narciarskich.

5. Komisja Szkoleń SKG może uzależnić zaliczenie rajdu do Praktyki od wprowadzenia zaproponowanych przez nią zmian w programie rajdu.

6. Maksymalny czas trwania Praktyki wynosi dwa lata (liczone od chwili zaliczenia ostatniego egzaminu teoretycznego lub praktycznego w ramach KPG).

7. Zaliczenie Praktyki jest równoważne z uzyskaniem tytułu Przewodnika Górskiego SKG.

8. Jeżeli Komisja Szkoleń uzna to za uzasadnione, może zwiększyć ilość wymaganych do zorganizowania rajdów.

9. Zgłoszenie rajdu do Komisji Szkoleń powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed terminem rajdu. Powinno zawierać między innymi: trasę, termin i wstępny kosztorys.

10. Obserwatorzy nie pokrywają kosztów transportu na rajdzie. Są one wliczone do kosztów rajdu ponoszonych przez przewodnika oraz uczestników rajdu, którzy powinni zostać o tym wcześniej poinformowani.

11. Praktykant ma obowiązek znalezienia obserwatora, w związku z czym może zwrócić się do Zarządu z prośbą o udostępnienie listy mailingowej wszystkich przewodników oraz instruktorów SKG.

 

§ 3.

Komisja Szkoleń SKG jest zobowiązana między innymi do:

a. przedłożenia Praktykantom niniejszego Regulaminu wraz z jego interpretacją
b. nadzorowania przebiegu Praktyki każdego Praktykanta
c. rozstrzygania sytuacji spornych związanych z Praktyką

 

§ 4.

Komisja Szkoleń SKG zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w Regulaminie w trakcie trwania Praktyki.

 

§ 5.

Ostateczna interpretacja Regulaminu Praktyki Przewodnickiej leży w gestii Komisji Szkoleń SKG.

 

 

Uchwalono dnia 10.09.2015
przez Komisję Szkoleń w składzie:

Małgorzata Szczepanek - przewodnicząca
Michał Strzelczyk
Michał Békey