1. Cele imprezy

Manewry Nizinne Studenckiego Klubu Górskiego (zwane dalej Manewrami) są imprezą o charakterze sportowo-turystycznym w formie otwartej, nocnej zabawy na orientację. Celami imprezy są:

 • popularyzacja imprez na orientację jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • kwalifikacja chętnych do udziału w Kursie Przewodników Górskich w Studenckim Klubie Górskim

2. Organizator

Studencki Klub Górski w Warszawie zwany dalej SKG lub Organizatorem.

Strona internetowa: www.skg.uw.edu.pl 

3. Termin i miejsce Manewrów

I termin Manewrów: 21-22 października 2023

II termin Manewrów: 28-29 października 2023

Start i meta znajdują się w miejscowości Dalekie-Tartak.

4. Zasady udziału

 1. Uczestnicy Manewrów grupują się w zespoły dwuosobowe. Organizatorzy w wyjątkowych przypadkach mogą dopuścić grupy trzyosobowe.
 2. Każdy z zespołów ma z góry przydzieloną nazwę.
 3. Zadaniem uczestniczących w manewrach będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie (o długości ok. 35-45 km) w postaci punktów manewrowych zaznaczonych na mapie.
 4. Kolejność zaliczania punktów manewrowych jest ściśle określona. Należy zaliczać je w kolejności: 1, 2, 3... itd.
 5. Po odnalezieniu punktu manewrowego należy:
  • wpisać na znalezioną kartę nazwę zespołu oraz czas przyjścia,
  • przepisać na otrzymaną przed manewrami kartkę, nazwę punktu oraz nazwy i czasy przyjścia zespołów, które wcześniej znalazły ten punkt.
 6. Jeżeli zespół nie znajdzie karty w punkcie, w którym wydaje się, że powinna być - zostawia otrzymaną wcześniej od organizatorów kartkę z “X” (lub rysuje na pustej kartce “X”).
 7. Korzystanie z jakichkolwiek środków transportu oraz rozdzielanie się zespołów automatycznie powoduje niezaliczenie Manewrów.
 8. Należy omijać wsie oraz unikać kontaktów z osobami przypadkowymi.
 9. Nie należy korzystać z własnych map. Organizator zapewnia mapę o odpowiedniej jakości i skali wraz z zaznaczonymi na niej punktami do odnalezienia. W trakcie Manewrów dozwolone jest korzystanie z kompasu lub busoli. Używanie GPS (w tym nawigacji w telefonie) jest zabronione.
 10. Meta znajduje się w miejscowości Dalekie Tartak w miejscu podanym dokładnie przez organizatora w dniu Manewrów.
 11. Wyniki Manewrów będą przesłane mailem na adresy uczestników.
 12. Zaliczenie Manewrów jest warunkiem rozpoczęcia Kursu Przewodników Górskich. Wynik jest ważny przez 3 lata.
 13. O ostatecznym zaliczeniu Manewrów i dopuszczeniu do Kursu Przewodników Górskich SKG decyduje Komisja Szkoleń na podstawie liczby zdobytych punktów, czasu przejścia i ogólnych warunków Manewrów.

5. Wymagane wyposażenie

Uczestnik powinien posiadać telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, kompas/busolę, długopis, zegarek, latarkę oraz wygodne buty i odzież chroniąca przed zimnem i deszczem.

6. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. Uczestnikiem Manewrów może być osoba, która:
  • wypełni formularz dostępny na stronie https://skg.uw.edu.pl/manewry-nizinne
  • podpisze oświadczenie o udziale w Manewrach na własną odpowiedzialność (w dniu imprezy)
  • dokona opłaty startowej
 2. Osoby niepełnoletnie mogą startować w imprezie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 50zł od osoby. 
 4. Opłatę należy wpłacić przelewem na konto podane w wiadomości od Organizatora.
 5. Zwrot wpisowego następuje w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora przed jej rozpoczęciem.
 6. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie i zgłosi to mailowo na adres Organizatora maksymalnie 7 dni przed wybranym terminem Manewrów ma prawo do zwrotu wpłaconego wpisowego. 

7. Postanowienia końcowe

 1. Manewry odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. SKG zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, znaczącej zmiany jej tras lub zasad udziału w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych (np. silne wiatry), znaczącego zagrożenia pożarowego, zbyt małej liczby uczestników bądź w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych czynników uznawanych za działanie "siły wyższej".
 3. Impreza jest bezalkoholowa.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. oświadczając, że pozwala im na to ich stan zdrowia, i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od SKG.
 5. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie SKG zakończenia udziału w Manewrach nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu przez zameldowanie się na mecie imprezy lub telefonicznie na numer podany przez Organizatora.
 6. SKG nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 7. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.
 8. SKG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed rozpoczęciem danego terminu Manewrów.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do SKG. W spornych sprawach decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
 10. Uczestnicy Manewrów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych SKG oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych Manewrów oraz na potrzeby kwalifikacji na Kurs Przewodników Górskich SKG przez 3 lata po zakończeniu imprezy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Uczestnicy Zawodów zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej organizacji i podsumowania imprezy drogą elektroniczną i  udostępniają w tym celu swój adres email zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344).