Regulamin Sekcji Wysokogórskiej Studenckiego Klubu Górskiego

obowiązujący od 1 lipca 2013 r.

 

§ 1

Sekcja Wysokogórska

 

 1. Sekcja Wysokogórska - zwana dalej Sekcją, jest częścią Studenckiego Klubu Górskiego - zwanego dalej SKG, powołaną przez Walne Zgromadzenie SKG w 2002 roku.

 

§ 2

Cele

 

 1. Do głównych zadań Sekcji należą:

  1. Realizacja statutu w kwestiach związanych z alpinizmem.

  2. Uświadamianie zagrożeń i promocja bezpieczeństwa podczas poruszania się w górach wysokich.

  3. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności klubowiczów.

 

§ 3

Członkostwo

 

 1. Członkiem Sekcji może być każdy członek SKG, który wyrazi taką chęć.

 2. Za członkostwo w Sekcji nie są pobierane żadne opłaty. Należy jednak uiścić wpisowe i regularnie opłacać składki SKG.

 

§ 4

Kierownik Sekcji Wysokogórskiej

 

 1. Zarząd SKG może powołać kierownika Sekcji. Kierownik Sekcji odpowiada bezpośrednio przed zarządem i może być przez niego odwołany. 

 1. Do zadań Kierownika należy zarządzanie Sekcją i jej rozwój, oraz przedstawienie na Walnym zebraniu członków SKG sprawozdania z działalności Sekcji.

 2. Sprawozdanie z działalności Sekcji należy upublicznić do wiadomości klubowiczów minimum 14 dni przed Walnym zebraniem członków SKG. Okresem sprawozdawczym jest dwanaście miesięcy działalności, od 1 października danego roku, do 31 września roku następnego.

 

§ 5

Wyjazdy

 

 1. Wyjazdy Sekcji są wyjazdami SKG.

 

 1. Wyjazdy Sekcji Wysokogórskiej SKG mogą zaliczać się do następujących kategorii:

  1. Wyjazdy trekkingowe w góry wysokie obejmujące trasy niezagrożone lawinami śnieżnymi i nie zawierające elementów turystyki lodowcowej (trudności w skali alpejskiej max. PD).

   1. Wymagania względem prowadzącego: przewodnik SKG.

   2. Uczestnicy: bez ograniczeń, max. 10 osób na przewodnika.

  2. Wyjazdy trekkingowe w góry wysokie obejmujące trasy zagrożone lawinami śnieżnymi lub zawierające elementy turystyki lodowcowej (trudności w skali alpejskiej max. PD).

   1. Wymagania względem prowadzącego: przewodnik SKG, ukończony zimowy kurs turystyki wysokogórskiej (ew. kurs lawinowy w przypadku gór nielodowcowych).

   2. Uczestnicy: przynajmniej połowa uczestników musi mieć ukończony zimowy kurs turystyki wysokogórskiej lub kurs lawinowy w przypadku gór nielodowcowych, w przypadku turystyki lodowcowej ponad połowa członków każdego zespołu linowego musi mieć ukończony kurs zimowy turystyki wysokogórskiej. Max. 10 osób na przewodnika.

  3. Wyjazdy wspinaczkowe skałkowe.

   1. Wymagania względem prowadzącego: ukończony kurs wspinaczki w skałkach.

   2. Uczestnicy: przynajmniej jedna osoba na każde dwie osoby bez doświadczenia wspinaczkowego musi mieć ukończony kurs wspinaczki w skałkach.

   3. Osoby, które nie ukończyły kursów wspinaczkowych mogą się wspinać tylko z górną asekuracją.

   4. Osoby bez doświadczenia mogą asekurować tylko z zastosowaniem górnej asekuracji pod nadzorem osoby mającej ukończony kurs wspinaczkowy.

   5. Osoby mające ukończony kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych, mogą się wspinać także z dolną asekuracją, ale wyłącznie po drogach ubezpieczonych; osób tych nie obejmują ograniczenia dotyczące asekuracji innych uczestników.

   6. Osoby, które ukończyły kurs wspinaczki w skałkach mogą się wspinać i asekurować bez ograniczeń.

  4. Wyjazdy wspinaczkowe wysokogórskie letnie.

   1. Wymagania względem prowadzącego: ukończony kurs taternicki (letni).

   2. Uczestnicy: przynajmniej jedna osoba w każdym zespole linowym musi mieć ukończony kurs taternicki (letni), zaś pozostali członkowie zespołów muszą mieć ukończony kurs wspinaczki w skałkach oraz posiadać dopuszczenie do kursu taternickiego.

  5. Wyjazdy wspinaczkowe wysokogórskie zimowe.

   1. Wymagania względem prowadzącego: ukończony zimowy kurs wspinaczkowy (tzw. taternicki zimowy).

   2. Uczestnicy: przynajmniej jedna osoba w każdym zespole linowym musi mieć ukończony zimowy kurs wspinaczkowy (tzw. taternicki zimowy), zaś pozostali członkowie zespołów kurs taternicki (letni).

 

 1. Wyjazdy można podzielić na otwarte i zamknięte. W obu przypadkach organizator może postawić uczestnikom dodatkowe wymagania odnośnie ukończonych kursów i posiadanego doświadczenia.

  1. Wyjazdy otwarte służą promocji Studenckiego Klubu Górskiego i jego Sekcji Wysokogórskiej oraz nabywaniu podstawowych umiejętności niezbędnych w eksploracji gór wysokich. Do tej kategorii mogą zaliczać się jedynie wyjazdy trekkingowe oraz skałkowe.

  2. Wyjazdy zamknięte są skierowane do członków SKG i imiennie zaproszonych osób spoza klubu, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie górskie. Do tej kategorii mogą zaliczać się wszystkie typy wyjazdów Sekcji Wysokogórskiej.

 

 1. Każdy wyjazd zgłoszony i zaakceptowany przez wiceprezesa ds. turystycznych jest podstawą do ubiegania się o członkostwo w SKG.

 

 

 

Regulamin napisał i opracował Michał Pluta, § 5 przygotował Tomasz Wolszczak.