Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków klubu na Walne Zebranie SKG.

Termin: środa, 10 grudnia 2014, godz. 19.00
Miejsce: s.200 budynek ZSS, Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

W przypadku nie zebrania się kworum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 19.15,  data i miejsce jak w przypadku pierwszego terminu.

Dlaczego trzeba przyjść

Walne zebranie jest najwyższą władzą SKG. Podczas zebrania podsumowujemy minioną kadencję, wybieramy nowe wladze, podejmujemy ważne decyzje dotyczące klubu. Dodatkowo w tym roku chcemy zmienić statut, więc szczególnie zależy nam, żeby zebrać kworum.

Jakkolwiek prawo głosu oraz czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom SKG, na zebranie zapraszamy także wszystkich tych, którzy choć formalnie członkami nie są, angażują się w działalność klubu.

Warto przeczytać

  1. Proponowany porządek obrad
  2. Uchwały i protokoły ze spotkań zarządu (tylko dla członków)
  3. Sprawozdanie zarządu

Zmiany w statucie

W ubiegłym roku grupa robocza kierowana przez Jędrka Witkowskiego przygotowała zmiany w statucie, jednak w związku z brakiem kworum przegłosowanie ich na poprzednim walnym nie było możliwe. Mamy nadzieję, że w tym roku, po uporządkowaniu kwestii członkostwa w klubie, bedziemy głosowac nad zmianami w statucie i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami.

Zamieszczamy teraz wersję statutu z widocznymi wszystkimi zmianami, większość z nich ma charakter kosmetyczny lub wynika ze zmian w obowiązującym prawie. Zmiany merytoryczne oznaczyliśmy na żółto żeby łatwiej Wam było dostrzec to, co istotne.

Pokrótce o tych zmianach:

Zmiana warunku wstąpienia do klubu
Zmiana na celu ułatwienie wstąpienia do klubu osobom, które nie uczestniczą w kursie przewodnickim, ale często wyjeżdżają z nami na rajdy. Pojawiły się trzy propozycje zmiany warunku wstąpienia do klubu.

  • wzięła udział w co najmniej trzech górskich imprezach klubowych, które w sumie obejmują minimum 8 dni górskich;
  • wzięła udział w co najmniej trzech górskich imprezach klubowych, które w sumie obejmują minimum 8 dni górskich, w tym przynajmniej jednej co najmniej czterodniowej;
  • wzięła udział w co najmniej trzech górskich imprezach klubowych, które w sumie obejmują minimum 10 dni górskich, w tym przynajmniej jednej co najmniej czterodniowej;

Dodatkowy obowiązek członków
Wpisaliśmy obowiązek aktualizacji swoich danych kontaktowych by ułatwić życie Zarządowi a przez to usprawnić funkcjonowanie całego klubu.

Zasady usuwania z grona członków
Zapisaliśmy, że Zarząd może usunąć członka za niepłacenie składek przez dwa lata (dotychczas jeden rok) i jednocześnie zachęcamy Zarząd by zaczął to egzekwować. Uznaliśmy, że rok może się komuś zdarzyć wpadka ze składką i nie powinien to być argument za wyrzuceniem go z klubu. Jednocześnie uznaliśmy, że dla sprawności działania klubu (szczególnie w kontekście kworum na walnych zebraniach) dobrze trzymać się zasady, że jak ktoś nie płaci dwa lata z rzędu to można go usunąć.
Aby ułatwić proces usuwania osób, z którymi straciliśmy kontakt wprowadziliśmy zapis, że okres na odwołanie od decyzji Zarządu o usunięciu z klubu biegnie od publikacji uchwały na stronie a nie od doręczenia informacji (bo to często było niemożliwe). Ustaliliśmy też, że Zarząd będzie starał się dotrzeć do osoby zainteresowanej bezpośrednio a dopiero jeśli to będzie niemożliwe to będzie publikował informację o usunięciu na forum klubowym bez podania przyczyny usunięcia (żeby uniknąć publikowania info, które może być kontrowersyjne).