Pobierz Statut SKG (plik pdf, ze zmianami z 16.06.2021)

I. Postanowienia ogólne

§ l.

 1. Studencki Klub Górski (zwany dalej SKG lub Klubem) jest stowarzyszeniem turystów górskich działającym w środowisku akademickim, głównie wśród studentów.
 2. Siedzibą SKG jest Warszawa.
 3. Terenem działania SKG jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. SKG może używać emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2.

 1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do prowadzenia spraw administracyjno-finansowych Klub może zatrudniać pracowników.

II. Cele SKG i ich realizacja

§3.

Celem SKG jest:

 1. Organizowanie i ułatwianie swoim członkom oraz innym zainteresowanym osobom uprawiania turystyki górskiej, alpinizmu turystycznego i krajoznawstwa.
 2. Organizowanie szkoleń wewnątrz klubowych oraz szkoleń o szerszym zasięgu, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i uprawnień turystycznych.
 3. Propagowanie krajoznawstwa, turystyki górskiej i alpinizmu turystycznego, a także ochrony środowiska naturalnego.

§4.

SKG realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Organizowanie i prowadzenie imprez turystycznych i uprawianie alpinizmu turystycznego w kraju i za granicą.
 2. Organizowanie kursów i zajęć szkoleniowych w zakresie prowadzenia imprez turystycznych oraz wydawanie zaświadczeń o kwalifikacjach dla ich absolwentów.
 3. Organizowanie sympozjów, odczytów, spotkań dyskusyjnych i innych.
 4. Organizowanie wystaw, konkursów, pokazów i imprez propagujących krajoznawstwo górskie.
 5. Działalność wydawniczą oraz prowadzenie biblioteki.
 6. Ułatwianie lub umożliwianie członkom Klubu nabywania sprzętu turystycznego i wspinaczkowego oraz wydawnictw o tematyce górskiej.
 7. Współpracę z innymi organizacjami turystycznymi w wyżej wymienionych dziedzinach, również typowanie swoich członków do udziału w imprezach turystycznych i szkoleniowych oraz wyprawach organizowanych przez inne organizacje turystyczne, poza tym w szczególności:
  1. a. SKG może współpracować z Komisją Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
  2. b. SKG może należeć do Polskiego Związku Alpinizmu po spełnieniu warunków tej przynależności;
  3. c. SKG może należeć do związków stowarzyszeń o zbliżonych celach i sposobach ich realizacji.
 8. Współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w realizacji statutowych celów.
 9. Wypowiadanie się na forum publicznym w sprawach związanych z organizacją turystyki i ochroną środowiska naturalnego w Polsce i międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi turystyki i ekologii.

III. Sprawy członkostwa SKG

§5.

 1. Uchwały o przyjęciu do SKG podejmuje Zarząd Klubu.
 2. Członkowie SKG dzielą się na członków zwyczajnych, członków seniorów i członków honorowych. Możliwe jest również przyjmowanie członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym SKG może zostać wyłącznie osoba, która przed przyjęciem:
  1. a. ukończyła 18 rok życia lub ukończyła 16 rok życia i uzyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów;
  2. b. uzyskała pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych Klubu;
  3. c. wzięła udział w co najmniej trzech górskich wyjazdach klubowych, które w sumie obejmują minimum 10 dni górskich, w tym przynajmniej jednym liczącym cztery dni górskie lub więcej;
  4. d. zadeklarowała znajomość i akceptację celów statutowych SKG.
 4. Członek zwyczajny może stać się członkiem seniorem po wykazaniu się co najmniej dwuletnią aktywną działalnością w SKG, na podstawie uchwały Zarządu podjętej na jego wniosek, a w szczególnych przypadkach z inicjatywy własnej Zarządu (przy braku sprzeciwu osoby zainteresowanej).
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla SKG. Godność tę nadaje Walne Zebranie.
 6. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, która przedstawi przed przyjęciem rekomendację trzech członków zwyczajnych Klubu oraz zadeklaruje znajomość i akceptację celów statutowych SKG oraz składkę członkowską nie niższą od minimum ustalonego przez Zarząd dla członków wspierających.

§6.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. a. uczestnictwa w działalności statutowej SKG (zasady uczestnictwa w imprezach może określać regulamin uchwalony przez Zarząd);
  2. b. korzystania z urządzeń, sprzętu i biblioteki SKG;
  3. c. posiadania legitymacji i odznaki klubowej, a po spełnieniu dodatkowych warunków określonych przez Walne Zebranie, innych - ewentualnie istniejących - oznak przynależności klubowej;
  4. d. uczestnictwa w Walnym Zebraniu SKG z pełnym prawem głosu oraz prawem biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Klubu;
  5. e. korzystanie z innych przywilejów członka SKG.
 2. Członkowie seniorzy nie mają biernych i czynnych praw wyborczych. Na Walnym Zebraniu dysponują głosem doradczym. Przysługują im pozostałe prawa członków zwyczajnych.
 3. Członkowie honorowi mają prawa członków seniorów, a jeśli bezpośrednio przed nadaniem członkostwa honorowego byli członkami zwyczajnymi zachowują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
 4. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym może delegować przedstawiciela dysponującego na Walnym Zebraniu głosem doradczym.

§7.

 1. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
  1. a. brania udziału w działalności SKG;
  2. b. przestrzegania Statutu SKG, regulaminów wewnętrznych, realizowania uchwał władz SKG;
  3. c. dbania o użytkowany i własny majątek SKG;
  4. d. wpłacenia wpisowego i opłacania składek członkowskich w wysokości ustalanej przez Zarząd;
  5. e. aktualizacji swoich danych kontaktowych.
 2. Członkowie seniorzy i członkowie honorowi zobowiązani są do przestrzegania Statutu i uchwał władz SKG oraz dbania o dobre imię Klubu.
 3. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
  1. a. opłacania składek w wysokości nie niższej od ustalonego przez Zarząd minimum dla członków wspierających;
  2. b. popierania i propagowania celów statutowych SKG dostępnymi sobie środkami.

§8.

 1. Przynależność do Klubu ustaje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
  1. a. pisemnej rezygnacji;
  2. b. niewpłacenia wpisowego w terminie trzech miesięcy od decyzji o przyjęciu do Klubu lub niepłacenia składek klubowych przez dwa lata;
  3. c. naruszenia postanowień Statutu, interesów Klubu lub zasad etyki turystycznej.
 2. Członek senior i członek honorowy nie może być usunięty z przyczyny określonej w punkcie 1.b. Członek honorowy może być pozbawiony tej godności wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania SKG.
 3. Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie do trzech miesięcy od daty publikacji uchwały na stronie internetowej SKG.

IV. Władze SKG

§9.             

 1. Władzami SKG są:
  1. a. Walne Zebranie SKG;
  2. b. Zarząd Klubu;
  3. c. Komisja Rewizyjna.

§10.

 1. Najwyższą władzą SKG jest Walne Zebranie Klubu, do którego kompetencji należy:
  1. a. wybór prezesa SKG, Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, a również odwoływanie członków wymienionych władz i całego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  2. b. ustalanie i zatwierdzanie kierunków pracy SKG;
  3. c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  4. d. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  5. e. nadawanie godności członka honorowego;
  6. f. podejmowanie uchwał dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Klubu;
  7. g. zatwierdzenie wzorów emblematów i odznak Klubu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące punktu 1.f), które mogą zapadać w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania większością 2/3 głosów. Głosowanie w wyborach do władz SKG jest tajne.
 3. O ile na zwołanym w trybie zwykłym Walnym Zebraniu nie uzyska się kworum zapewniającego prawomocność uchwał, zebranie może być ponownie zwołane w II terminie bez wymogu obecności połowy uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to uchwał w sprawach, o których mowa w punkcie 1.f).
 4. Walne Zebranie powinno być zwoływane raz do roku, z podaniem miejsca i porządku obrad, a Walne Zebranie wyborcze -z upływem kadencji wybieralnych władz Klubu. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu pisemnie lub drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni naprzód.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
  1. a. z inicjatywy Zarządu SKG;
  2. b. na żądanie Komisji Rewizyjnej SKG;
  3. c. na żądanie co najmniej 1/4 liczby zwyczajnych członków Klubu.
 6. Zarząd SKG jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.
 7. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 zwyczajnych członków Klubu. Nie dotyczy to spraw określonych w punkcie 1.f).
 8. Długość kadencji władz Klubu wybieranych przez Walne Zebranie wynosi jeden rok.

§11.

 1. Skład Zarządu ustala się według następujących zasad:
  1. a. Zarząd SKG składa się z 5-10 osób łącznie z prezesem (liczebność ustala Walne Zebranie przed wyborami). Z tego grona wybiera do 3 wiceprezesów (w tym wiceprezesa ds. turystycznych), 1-2 sekretarzy i skarbnika;
  2. b. w miarę konieczności Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce składających rezygnację w liczbie do 1/3 pierwotnego składu.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej niż raz na miesiąc (wyjątek może stanowić letnia przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 września).
 3. Do prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może powoływać i odwoływać komisje (np. szkoleniową, wydawniczą, finansowo-gospodarczą), powierzając im fragment swej działalności. Zarząd uchwala regulaminy działalności tych komisji i nadzoruje ich działalność.
 5. Zarząd Klubu może być rozwiązany wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania.
 6. Do obowiązków i kompetencji Zarządu SKG należy w szczególności:
  1. a. kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  2. b. realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania, składanie sprawozdań dla Walnego Zebrania;
  3. c. planowanie działalności statutowej SKG;
  4. d. powoływanie komisji do prowadzenia spraw szczegółowych (zgodnie z punktem 4);
  5. e. sprawy członkowskie, prowadzenie ewidencji członków Klubu;
  6. f. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  7. g. zwoływanie Walnego Zebrania SKG;
  8. h. ustalanie projektu budżetu, zarządzanie majątkiem SKG, podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu składników majątku SKG; przy czym wymieniona działalność musi być zgodna z wytycznymi Walnego Zebrania SKG;
  9. i. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
  10. j. przyjmowanie wniosków, uwag i zażaleń indywidualnych i zbiorowych od członków SKG, które muszą być rozpatrywane na posiedzeniu następującym bezpośrednio po wpłynięciu;
  11. k. złożenie pisemnego sprawozdania z działalności Zarządu SKG (do wiadomości wszystkim członkom SKG) co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym Walnym Zebraniem członków SKG;
  12. l. uchwalanie budżetu SKG.
 7. Do obowiązków i kompetencji prezesa SKG należy w szczególności:
  1. a. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu;
  2. b. bieżące zarządzanie sprawami Klubu zgodnie z uchwałami Zarządu:
  3. c. reprezentowanie Klubu na zewnątrz;
  4. d. wyznaczanie z grona Zarządu osoby pełniącej obowiązki prezesa na czas niezdolności do pełnienia funkcji.
 8. W przypadku rezygnacji Prezesa przed upływem kadencji lub zaistnienia niezdolności do pełnienia funkcji z niewykorzystaniem w ciągu jednego miesiąca uprawnienia z punktu 7.d) Zarząd wybiera w trybie uchwały nowego prezesa na okres do najbliższego Walnego Zebrania lub może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie. Dopóki stanowisko prezesa pozostaje nie obsadzone, jego kompetencje i obowiązki przejmuje wiceprezes ds. turystycznych.

§12.

 1. Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. a. kontrolowanie działalności SKG ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu i jego komisji w zakresie zgodności ze Statutem, regulaminami i przepisami finansowymi (częstotliwość kontroli ustala Komisja Rewizyjna - nie mogą być one rzadsze niż raz na rok);
  2. b. występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonych kontroli i zgłoszonych uwag oraz żądanie odpowiedzi w określonym przez siebie terminie;
  3. c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu SKG.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób (liczebność określa Walne Zebranie SKG), z grona których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. .
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu SKG oraz innych organów SKG..
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. a. nie mogą pełnić funkcji członków Zarządu ani przewodniczących, wiceprzewodniczących lub sekretarzy komisji Zarządu
  2. b. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  3. c. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (z wyjątkiem letniej przerwy wakacyjnej) i w liczbie nie mniejszej niż 4 razy w roku.
 6. W razie rezygnacji któregoś z członków Komisja Rewizyjna może dokooptować nowych członków do 1/3 pierwotnego składu.

V. Majątek SKG

§13.

Majątek SKG może składać się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.

§14.

 1. Majątek SKG powstaje ze składek członkowskich i wpisowego, darowizn, dotacji, zapisów, wpływów z własnej działalności, dochodów z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Klubu.
 2. Cały majątek SKG przeznaczany jest na realizację zadań statutowych.

§15.

SKG może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

§16.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§17.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: prezesa, wiceprezesa, skarbnika. W sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia występuje dwóch członków Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

VI. Rozwiązanie SKG

§18.

 1. Rozwiązanie SKG może nastąpić w niżej określonym trybie:
  1. a. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zebranie SKG w trybie określonym w §10. punktach 1.f), 2 i 3.
  2. b. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku SKG, pokryciu zobowiązań SKG i powołuje komisję likwidacyjną
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu SKG może podjąć Walne Zgromadzenie w trybie określonym w §11. punktach 1.f), 2 i 3.