1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kiermaszu jest Stowarzyszenie Studencki Klub Górski z siedzibą w Warszawie 00-927, ul. Krakowskie Przedmieście 24, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000192336, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem. 
 2. Kiermasz odbędzie się 6 grudnia 2023 r w godz. 17.30-21.00
 3. Celem Kiermaszu jest:
 • promowanie aktywnej turystyki górskiej,
 • podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych wśród lokalnej społeczności.
 1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie i przetwarzanie w razie konieczności zbierania danych uczestnika (imię, nazwisko, adresu email) oraz na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestnika Wydarzenia w celu jego dokumentacji oraz publikacji informacji z Wydarzenia w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Studenckiego Klubu Górskiego. O braku tej zgody należy powiadomić Organizatora przed rozpoczęciem udziału w Wydarzeniu.

2. Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Wydarzenie organizowane jest w miejscu szczegółowo wyznaczonym przez Organizatora, czyli w Domku Przygody przy ul. Jazdów 8/2, Osiedle Jazdów, Warszawa oraz w jego najbliższej okolicy.
 2. Domek Przygody wraz z przyległym ogródkiem jest przestrzenią wolną od alkoholu i papierosów.
 3. Na Osiedlu Jazdów obowiązuje zakaz wjazdu i parkowania. Możliwy jest „dojazd do posesji” czyli „podrzucenie rzeczy/dzieci” pod domek i wyjechanie poza teren osiedla.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Wydarzenia.

 3. Uczestnicy Wydarzenia oraz Udział w Wydarzeniu

 W Kiermaszu jako osoby wystawiające (dalej wystawcy) mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia, aktualni uczestnicy kursu na Przewodnika Górskiego oraz sympatycy klubu.

 1. Warunkiem uczestnictwa Wystawcy w Kiermaszu jest zgłoszenie udziału do 4 grudnia 2023 r.  Zapisy przyjmowane są za pomocą formularza nadesłanego do osób wyznaczonych przez Organizatora.
 2. Podczas kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów powiązanych z tematyką turystycznych wyjazdów górskich. Mogą to być zarówno artykuły przemysłowe jak i artykuły spożywcze, które mogą być przydatne w trakcie podróży górskich.
 3. Jeżeli wystawca posiada na sprzedaż 4 lub mniej przedmiotów zobowiązany jest przeznaczyć je na wspólne klubowe stanowisko. Jeżeli wystawca będzie posiadał więcej przedmiotów, ale będzie chciał je przeznaczyć na stanowisko wspólne, może to zrobić za zgodą Organizatorów. Pieniądze ze wspólnego stoiska trafiają do Wystawcy zgodnie z zasadami rozliczenia z §3 pkt 6.
 4. Kwoty wskazane przez wystawców powinny zostać zaokrąglone do pełnej złotówki.
 5. Zasady rozliczenia.
  1. Wystawienie przedmiotów w ramach Wydarzenia jest bezpłatne.
  2. Stowarzyszenie SKG będzie pobierało pieniądze do wspólnej kasy, a od kwoty sprzedaży wystawianego przedmiotu pobierze określoną wartość procentową, która została wskazana przez Wystawcę zgodnie z poniższymi wytycznymi.
 • Za wystawiony przedmiot do 50 zł pobierane będzie 10% jego wartości;
 • Za przedmiot wystawiony w kwocie od 51 do 149 zł pobierane będzie 7% jego wartości;
 • Za przedmiot wystawiony w kwocie od 150 do 299 zł pobierane będzie 5% jego wartości;
 • Za przedmiot wystawiony w kwocie od 300 do 399 zł pobierane będzie 4% jego wartości;
 • Za przedmiot wystawiony w kwocie powyżej 399 zł pobierane będzie 3% jego wartości.
 1. Pieniądze przekazane do kasy wspólnej pozostaną w niej do zakończenia Kiermaszu, a dokładne rozliczenie zostanie dokonane w przeciągu dwóch tygodni.
 2. Zwroty dla wystawców będą dokonywano bezpośrednio na konto wskazane przez wystawcę lub poprzez system BLIK na wskazany numer telefonu.
 1. Zasady transakcji w czasie Kiermaszu Mikołajkowego SKG
  1. Wystawcy sami określają ceny przedmiotów, które chcą wystawić na kiermaszu;
  2. W przypadku, gdy osoba chcąca dokonać zakupu (dalej nazywany Kupującym) wystawionego przedmiotu, Wystawca jest zobowiązany wystawić Kupującemu kartkę z ceną danego przedmiotu oraz podpisaną swoim imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami. 
  3. Kupujący powinien skierować się z kartką do kasy wspólnej i tam dokonać zapłaty za sprzedawany przedmiot.
  4. Kartka zostanie oznaczona pieczątką na podstawie której Wystawca będzie mógł wydać kupowany przedmiot.
 2. Wystawca nie ma prawa pobrać pieniędzy bezpośrednio od Kupującego.
 3. Organizator Kiermaszu zobowiązuje Wystawcę do utrzymywania porządku na stoisku oraz wokół niego, jak również do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Ponadto zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim bez pozwolenia Organizatora.
 4. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie trwania imprezy na terenie Domku Przygody i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 
 5. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i jakość oferowanego towaru. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzeń towaru przed, po i w czasie trwania kiermaszu. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, eksplozją, zalaniem wodą, nagłym atakiem reniferów, czy przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi. 

4. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Kiermaszu są zobowiązani do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę Wydarzenia oraz przebywania na niej osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy
 3. Na terenie Kiermaszu Mikołajkowego SKG obowiązuje zakaz:
  • używania otwartego ognia
  • korzystanie z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, 
  • pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, 
  • wnoszenia na teren kiermaszu substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przedmioty. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenia, kradzież oraz za wypadki osób mające miejsce w czasie trwania Kiermaszu. 
 5. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, wszelkich urządzeń oraz mienia stanowiącego własność Domku Przygody.
 6. Wystawca przystępując do uczestnictwa w Kiermaszu jednocześnie potwierdza jakość i zgodność oferowanych towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Kiermaszu Mikołajkowego bez podania przyczyny.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Warszawie (dalej jako: OM) z siedzibą przy ul. Senatorskiej 11, 00-075 Warszawa (adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. KRS: 0000191794.
 2. OM nie powoływał Inspektora Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez OM w celu wypełnienia obowiązków statutowych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane współpracownikom i wolontariuszom OM w zakresie niezbędnych do wykonania obowiązków statutowych OM.
 6. OM nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez OM w zakresie:
  1. członków kół i klubów OM – przez okres przynależności do tych organizacji;
  2. uczestników imprez turystycznych organizowanych przez OM – przez okres 3 lat od daty zakończenia imprezy;
  3. osoby zdobywające odznaki – przez okres niezbędny do nadania odznaki.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606 950 000 (w godz. 10:00-13:00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania czynności statutowych przez OM. Brak podania danych osobowych będzie powodował w szczególności, brak możliwości wstąpienia do PTTK i OM, wzięcia udziału w imprezie turystycznej lub przyznania odznaki turystycznej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Studencki Klub Górski (w skrócie: SKG) z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000192336).
 2. Organizatorem wyjazdów SKG mogą być:
  1. Przewodnicy SKG (osoby, które ukończyły pozytywnie praktykę przewodnicką w SKG i zostały wpisane na listę Przewodników SKG)
  2. Przewodnicy-praktykanci (osoby, które ukończyły pozytywnie Kurs Przewodników Górskich SKG i są w trakcie praktyki przewodnickiej)
  3. Inne osoby, wyznaczone przez Zarząd SKG
 3. SKG jako organizacja non-profit nie zarabia na swoich wyjazdach, a Organizatorzy są wolontariuszami. Uczestnicy wyjazdów, oprócz własnych kosztów organizacyjnych, pokrywają koszty transportu, wyżywienia i noclegu Przewodników SKG organizujących wyjazd, koszty transportu Przewodników-praktykantów SKG organizujących wyjazd.
 4. Wszyscy Uczestnicy wyjazdów SKG zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnictwo w wyjeździe wymaga dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności wyjazdu. Poprzez zapisanie się na wyjazd uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja fizyczna mu na to pozwala.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek potrzeby udzielenia mu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 7. Uczestnik udostępnia Organizatorowi dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach – tzw. numer ICE (ang. In Case of Emergency).
 8. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Organizator zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalacja w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.
 9. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność licząc się z tym, że turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku i może być niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Organizator w ramach kosztów wyjazdu zapewnia uczestnikom grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z którego uczestnik może zrezygnować ubezpieczając się na własny koszt. W takim przypadku należy poinformować Organizatora przed wyjazdem.
 10. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych i przebywanie pod wpływem alkoholu w trakcie wędrówki oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
 11. Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się decyzjom Organizatora. Porusza się trasą wyznaczoną przez Organizatora lub z nim uzgodnioną.
 12. Uczestnik ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.  przestrzegania przepisów ochrony przyrody, ruchu drogowego, przeciwpożarowych.
 13. W wyjeździe może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w wyjeździe za zgodą Organizatora prowadzącego wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego części decyduje przewodnik SKG prowadzący wyjazd.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych (w szczególności zaostrzenie restrykcji i obostrzeń wynikających ze stanu pandemii) lub braku wystarczającej liczby uczestników. Organizator ma także prawo do zmiany programu wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.
 15. W przypadku odwołania wyjazdu Organizator zwróci środki w całości bądź części, pomniejszone o poniesione wcześniej wydatki organizacyjne (np. bilety na przejazd, zaliczki, zadatek na nocleg, itp.). Jednocześnie Organizator zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub utraconych korzyści uczestnika w związku z odwołaniem wyjazdu.
 16. W przypadku rezygnacji z woli własnej uczestnika lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety, zakupy żywnościowe, zadatki na nocleg, itp.) oraz koszty udziału Organizatora. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie nie wydanych środków. Zwrot całej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku, gdy na zwolnione miejsce znajdzie się inna osoba oraz gdy wykupione świadczenia nie są imienne. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez Organizatora  całego wyjazdu.
 17. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKG, to jest utrwalanie i rozpowszechnianie w sposób niekomercyjny za pomocą wszelkiego rodzaju nośników materialnych (cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych). O braku tej zgody należy powiadomić Organizatora przed rozpoczęciem wyjazdu.
 18. W przypadku wyjazdów ogólnoklubowych od każdego Uczestnika pobierany jest procent od wpłaty za wyjazd na cele statutowe SKG zgodnie z aktualną uchwałą Zarządu SKG.
 19. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

 

REGULAMIN PRAKTYKI PRZEWODNICKIEJ STUDENCKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO

 

§ 1.

1. Praktyka przewodnicka (zwana dalej Praktyką) to świadome i zaangażowane działanie osoby, która zdała wszystkie przewidziane w regulaminie Kursu Przewodników Górskich Studenckiego Klubu Górskiego (KPG SKG) egzaminy teoretyczne i praktyczne (zwanej dalej Praktykantem), mające na celu zdobycie doświadczenia niezbędnego do uzyskania tytułu Przewodnika Górskiego SKG.

2. Praktykantem zostaje automatycznie każda osoba spełniająca warunki określone w pkt 1.

 

§ 2.

1. Praktyka obejmuje:

 1. organizację październikowych manewrów nizinnych na Kursie Przewodników Górskich SKG

 2. zorganizowanie dwóch co najmniej dwudniowych otwartych rajdów pieszych w terenie o charakterze górskim

2. Co najmniej jeden rajd, o którym mowa w punkcie 1b musi zostać zorganizowany w pełni samodzielnie przez Praktykanta, a więc nie może odbyć się w ramach większej imprezy organizowanej przez wielu Praktykantów lub Przewodników.

3. Komisja Szkoleń SKG może delegować swoich obserwatorów na rajdy zaliczeniowe.

4. Komisja Szkoleń SKG może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rajdów rowerowych lub narciarskich.

5. Komisja Szkoleń SKG może uzależnić zaliczenie rajdu do Praktyki od wprowadzenia

zaproponowanych przez nią zmian w programie rajdu.

6. Maksymalny czas trwania Praktyki wynosi dwa lata (liczone od chwili zaliczenia ostatniego egzaminu

teoretycznego lub praktycznego w ramach KPG).

7. Zaliczenie Praktyki jest równoważne z uzyskaniem tytułu Przewodnika Górskiego SKG.

 

§ 3.

Komisja Szkoleń SKG jest zobowiązana między innymi do:

a) przedłożenia Praktykantom niniejszego Regulaminu wraz z jego interpretacją

b) nadzorowania przebiegu Praktyki każdego Praktykanta

c) rozstrzygania sytuacji spornych związanych z Praktyką

 

§ 4.

Komisja Szkoleń SKG zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w Regulaminie w trakcie trwania Praktyki.

§ 5.

Ostateczna interpretacja Regulaminu Praktyki Przewodnickiej leży w gestii Komisji Szkoleń SKG.

 

 

 

 

Uchwalono dnia 24.09.2012
przez Komisję Szkoleń w składzie:
Przemysław Witrowy - przewodniczący
Jędrzej Ochremiak - sekretarz
Joanna Ochremiak

REGULAMIN PRAKTYKI PRZEWODNICKIEJ STUDENCKIEGO KLUBU GÓRSKIEGO

 

§ 1.

1. Praktyka przewodnicka (zwana dalej Praktyką) to świadome i zaangażowane działanie osoby (zwanej dalej Praktykantem), która zdała wszystkie przewidziane w regulaminie Kursu Przewodników Górskich Studenckiego Klubu Górskiego (KPG SKG) egzaminy teoretyczne i praktyczne, mające na celu zdobycie doświadczenia niezbędnego do uzyskania tytułu Przewodnika Górskiego SKG oraz uzyskanie zaświadczenia o zakończeniu szkolenia.

2. Praktykantem zostaje automatycznie każda osoba spełniająca warunki określone w pkt. 1.

 

§ 2.

1. Praktyka obejmuje:

a. organizację październikowych Manewrów Nizinnych na Kursie Przewodników Górskich SKG
b. zorganizowanie dwóch co najmniej dwudniowych otwartych rajdów pieszych w terenie o charakterze górskim

2. Co najmniej jeden rajd, o którym mowa w punkcie 1.b. musi zostać zorganizowany w pełni samodzielnie przez Praktykanta, a więc nie może odbyć się w ramach większej imprezy organizowanej przez wielu Praktykantów lub Przewodników.

3. Komisja Szkoleń SKG może delegować swoich obserwatorów na rajdy zaliczeniowe.

4. Komisja Szkoleń SKG może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rajdów rowerowych lub narciarskich.

5. Komisja Szkoleń SKG może uzależnić zaliczenie rajdu do Praktyki od wprowadzenia zaproponowanych przez nią zmian w programie rajdu.

6. Maksymalny czas trwania Praktyki wynosi dwa lata (liczone od chwili zaliczenia ostatniego egzaminu teoretycznego lub praktycznego w ramach KPG).

7. Zaliczenie Praktyki jest równoważne z uzyskaniem tytułu Przewodnika Górskiego SKG.

8. Jeżeli Komisja Szkoleń uzna to za uzasadnione, może zwiększyć ilość wymaganych do zorganizowania rajdów.

9. Zgłoszenie rajdu do Komisji Szkoleń powinno nastąpić najpóźniej 30 dni przed terminem rajdu. Powinno zawierać między innymi: trasę, termin i wstępny kosztorys.

10. Obserwatorzy nie pokrywają kosztów transportu na rajdzie. Są one wliczone do kosztów rajdu ponoszonych przez przewodnika oraz uczestników rajdu, którzy powinni zostać o tym wcześniej poinformowani.

11. Praktykant ma obowiązek znalezienia obserwatora, w związku z czym może zwrócić się do Zarządu z prośbą o udostępnienie listy mailingowej wszystkich przewodników oraz instruktorów SKG.

 

§ 3.

Komisja Szkoleń SKG jest zobowiązana między innymi do:

a. przedłożenia Praktykantom niniejszego Regulaminu wraz z jego interpretacją
b. nadzorowania przebiegu Praktyki każdego Praktykanta
c. rozstrzygania sytuacji spornych związanych z Praktyką

 

§ 4.

Komisja Szkoleń SKG zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w Regulaminie w trakcie trwania Praktyki.

 

§ 5.

Ostateczna interpretacja Regulaminu Praktyki Przewodnickiej leży w gestii Komisji Szkoleń SKG.

 

 

Uchwalono dnia 10.09.2015
przez Komisję Szkoleń w składzie:

Małgorzata Szczepanek - przewodnicząca
Michał Strzelczyk
Michał Békey

 

 

REGULAMIN KOMISJI SZKOLEŃ SKG

 


Par. 1.
1. Komisja Szkoleń (zwana dalej Komisją) jest powoływana przez Zarząd SKG do
wykonywania zadań w zakresie kierowania i nadzoru nad działalnością szkoleniową
SKG.
2. Komisja zakresem swych działań obejmuje szkolenie przewodnickie w górach typu
beskidzkiego.

Par. 2.
1. Komisja składa się z co najmniej trzech osób.
2. Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd SKG spośród doświadczonej kadry
instruktorskiej.
3. Członkiem Komisji może być wyłącznie instruktor SKG, który aktywnie uczestniczy
w szkoleniu przewodnickim.
4. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.
5. Do obowiązków Przewodniczącego ponad obowiązki zwykłego członka należy
reprezentowanie Komisji przed Zarządem, przechowywanie dokumentacji Kursowej
oraz inne obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.

Par. 3.
1. Działalność Komisji podlega ocenie.
2. Podczas ostatniego zebrania ustępującego zarządu SKG, na które zaprasza się również
członków kierownictw Kursów - zakończonego, jak i trwającego, Przewodniczący
Komisji prezentuje sprawozdanie z jej działalności.
3. Po wysłuchaniu sprawozdania członkowie Zarządu SKG oraz członkowie
kierownictw głosują nad jego przyjęciem.
4. Głosowanie jest jawne, każdemu z uczestników zebrania przypada jeden głos.
5. Do przyjęcia sprawozdania potrzebna jest większość bezwzględna.
6. Przyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z pozytywną oceną działalności Komisji i
daje jej mandat do pełnienia funkcji przez następną kadencje Zarządu SKG.
7. Nieprzyjęcie sprawozdania jest równoznaczne z negatywną oceną działalności
Komisji, czego konsekwencją jest:
a. ogłoszenie tego faktu na Walnym Zebraniu SKG
b. powołanie nowego składu Komisji na pierwszym zebraniu nowego Zarządu. Nowy
skład Komisji musi rożnić się od składu Komisji ustępującej.
Ponadto przy braku pozytywnej oceny:
c. ustępująca Komisja pełni swe obowiązki w dotychczasowym składzie do momentu
powołania nowego składu Komisji
d. ustępująca Komisja nie podejmuje żadnych istotnych decyzji
e. Przewodniczący ustępującej Komisji jest zobowiązany do przekazania wszystkich
dokumentów związanych z pracą ustępującej Komisji przewodniczącemu nowo
powołanej Komisji.


Par.4
1. Komisja zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
Wyjątek stanowi przerwa wakacyjna.
2. Terminy spotkań Komisji są podawane do wiadomości Zarządu SKG i kierownika
Kursu. Członkowie Zarządu SKG i kierownik Kursu mają prawo uczestniczyć w
zebraniach Komisji.
3. Z każdego zebrania Komisji sporządzany jest protokół.


Par. 5
Przewodniczący Komisji składa pisemne sprawozdania z jej działalności w terminach
ustalonych przez Zarząd SKG. Końcowe sprawozdanie złożone zostaje na Walnym Zebraniu
SKG.

Par. 6.
1. Postanowienia Komisji zapadają większością głosów, w obecności przynajmniej
połowy składu Komisji.
2. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli o terminie zebrania zostali zawiadomieni
wszyscy członkowie Komisji.

Par. 7.
1. Do zadań Komisji należy:
a. organizacja i nadzorowanie szkolenia przewodnickiego
b. Nadzór nad przyznawaniem uprawnień Przewodnika Górskiego SKG (zwanych dalej
uprawnieniami przewodnickimi) oraz instruktora SKG.
c. współpraca z Sekcją Wysokogórską w zakresie integracji klubowej oraz pomocy
szkoleniowej

Par. 8
1. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji wynikających z par. 7 a:
- uchwalanie Regulaminu i Programu Kursu
- mianowanie Kierownictwa Kursu
- przekazanie Kierownictwu Kursu wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do
prowadzenia Kursu
- ustalanie listy wykładowców i zakresu tematycznego prowadzonych przez nich
wykładów
- dostarczanie wszelkich materiałów dydaktycznych Kierownikowi Kursu
- wyznaczanie instruktorów do prowadzenia wyjazdów kursowych
- powoływanie Komisji egzaminacyjnej w celu sprawdzenia wiedzy teoretycznej zdobytej
przez uczestników Kursu
- rozpatrywanie odwołań od decyzji instruktorów prowadzących wyjazdy kursowe
- podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczestników Kursu
- podejmowanie decyzji o ostatecznym zaliczeniu Kursu, w porozumieniu z instruktorami
prowadzącymi poszczególne etapy Kursu
- ustalanie standardów szkolenia poprzez wprowadzenie wytycznych dla instruktorów
- nadzór nad zarządzaniem finansami Kursu
- składanie wniosków o dofinansowanie Kursu do organizacji zewnętrznych - po
konsultacji z zarządem - przed rozpoczęciem każdej edycji Kursu
- załatwianie wszelkich formalności związanych z odpowiedzialnością karną i cywilną
instruktorów biorących udział w szkoleniu przewodnickim,
- prowadzenie dokładnej dokumentacji Kursowej
- nadzór nad praktyką przewodnicką
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami prowadzącymi
szkolenia, w szczególności z PTTK.

2. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komisji wynikających z par. 7 b:
a. Komisja nadzoruje przyznawanie uprawnień przewodnickich, a tym samym:
- wnioskuje do Zarządu SKG o przyznanie uprawnień przewodnickich - dba o oficjalne i zaszczytne blachowanie nowych przewodników,
- dba o podnoszenie rangi i poziomu uprawnień przewodnickich.
b. Komisja nadzoruje przebieg praktyk instruktorskich i przewodnickich.
c. Komisja występuje z wnioskiem do Prezesa Zarządu o podpisanie zaświadczenia o
ukończeniu Kursu Przewodnikom Górskim SKG mającym przystąpić do egzaminu na
uprawnienia przewodnika beskidzkiego klasy III.
d. Komisja mianuje instruktorów SKG w oparciu o następujące zasady:
+ instruktorem może zostać osoba:
- posiadająca uprawnienia przewodnickie
- posiadająca doświadczenie w prowadzeniu imprez górskich
- która odbyła praktykę instruktorską szczegółowo opisaną w regulaminie praktyki
instruktorskiej
+ Instruktorów mianuje Komisja większością 2/3 głosów przy obecności całego składu
Komisji.
e. Komisja prowadzi ewidencję osób posiadających uprawnienia przewodnickie oraz
instruktorskie nadane w klubie.

Par. 9.
1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji. Przypadki w nim nie ujęte są
rozstrzygane przez Zarząd SKG.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Komisji Szkoleń zatwierdza Zarząd SKG w
porozumieniu z Komisją.


30.11.2004
Podpisali:
Damian Dziok Przewodniczący KS
Paweł Kucharski
Marcin Zarzycki