Regulamin wyjazdu organizowanego przez Przewodnika/ Przewodników ze stowarzyszenia Studencki Klub Górski

 1. Studencki Klub Górski (w skrócie: SKG) z siedzibą w Warszawie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000192336).
 2. Przewodnicy SKG organizują otwarte wyjazdy o charakterze turystycznym (piesze, rowerowe, kajakowe, i in.).
 3. SKG jako organizacja non-profit nie zarabia na swoich wyjazdach, a przewodnicy są wolontariuszami. Uczestnicy wyjazdów oprócz własnych kosztów organizacyjnych pokrywają koszty transportu, wyżywienia i noclegu przewodników SKG prowadzących wyjazd.
 4. Uczestnictwo w wyjeździe wymaga dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności wyjazdu. Poprzez zapisanie się na wyjazd uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja fizyczna mu na to pozwala.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania przewodnikowi SKG prowadzącemu wyjazd wszelkich informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek potrzeby udzielenia mu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 6. Uczestnik udostępnia przewodnikowi SKG dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych wypadkach – tzw. numer ICE (ang. In Case of Emergency).
 7. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przewodnik SKG zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalacja w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.
 8. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność licząc się z tym, że turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku i może być niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Przewodnik SKG w ramach kosztów wyjazdu zapewnia uczestnikom grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z którego uczestnik może zrezygnować ubezpieczając się na własny koszt. W takim przypadku należy poinformować Przewodnika SKG przed wyjazdem.
 9. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych i przebywanie pod wpływem alkoholu w trakcie wędrówki oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
 10. W wyjeździe może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w wyjeździe za zgodą przewodnika SKG prowadzącego wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego części decyduje przewodnik SKG prowadzący wyjazd.
 11. Przewodnik SKG zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych (w szczególności zaostrzenie restrykcji i obostrzeń wynikających ze stanu pandemii) lub braku wystarczającej liczby uczestników.
 12. W przypadku odwołania wyjazdu prowadzący go Przewodnik SKG zwróci środki w całości bądź części, pomniejszone o poniesione wcześniej wydatki organizacyjne (np. bilety na przejazd, zaliczki, zadatek na nocleg, itp.). Jednocześnie Przewodnik SKG zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub utraconych korzyści uczestnika w związku z odwołaniem wyjazdu.
 13. W przypadku rezygnacji z woli własnej uczestnika lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety, zakupy żywnościowe, zadatki na nocleg, itp.) oraz koszty udziału w nim przewodników SKG. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie nie wydanych środków. Zwrot całej kwoty możliwy jest jedynie w przypadku, gdy na zwolnione miejsce znajdzie się inna osoba. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez przewodnika SKG całego wyjazdu.
 14. Uczestnictwo w wyjeździe jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji SKG, to jest utrwalanie i rozpowszechnianie w sposób niekomercyjny za pomocą wszelkiego rodzaju nośników materialnych (cyfrowych, optycznych, itp.) i niematerialnych (transmisja danych). O braku tej zgody należy powiadomić przewodnika SKG przed rozpoczęciem wyjazdu.
 15. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.